Webinar - informacje RODO

W oparciu o postanowienia art. 13 RODO[1], zawiadamiamy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który pełni rolę punktu kontaktowego dla Państwa. Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres iod-poland@assaabloy.com.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

a. Rejestracji na webinar, przeprowadzenia procesu uwierzytelniania oraz do komunikacji i identyfikacji uczestników w toku samego webinaru.

  • Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda wyrażana przez podjęcie świadomego działania, w toku procesu rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. Ewentualnego zawiadamiania o zmianach terminów, warunkach technicznych uczestnictwa oraz do komunikacji służącej wykrywaniu i usuwaniu ewentualnych problemów natury organizacyjnej lub technicznej.

  • Podstawę prawną przetwarzania stanowi przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w prawie do monitorowania i kontroli jakości świadczonej usługi.

c. Nawiązania kontaktu po webinarze, przesłania ewentualnych materiałów, przeprowadzenia badania zadowolenia z uczestnictwa oraz analizy potrzeb, w tym, marketingu.

  • Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda wyrażana przez zaznaczenie pola wyboru, w toku procesu rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Uczestnikom przysługują: prawo dostępu do treści danych osobowych; prawo do skorygowania danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do bycia zapomnianym; prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; prawo do powiadomienia organu nadzoru.

5. Administrator będzie się wspierał przy przetwarzaniu usługami podmiotów zewnętrznych:a. Dostawcy poczty elektronicznej;b. Dostawcy usług hostingu;c. Podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie webinaru;d. Dostawcy usług streamingu.

6. Administrator jest członkiem Assa Abloy Group. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione innym podmiotom należącym do grupy, w toku czynności audytów i kontroli wewnętrznych oraz sprawozdawczości.

7. Administrator będzie wykorzystywał dane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat.8. Podanie danych jest dobrowolne.

_________________

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)