Ogłoszenie o połączeniu

Zarząd ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. (dawniej: LOB S.A.) z siedzibą w Lesznie na podstawie art. 508 k.s.h. ogłasza, iż w dniu 03 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia LOB S.A. z siedzibą w Lesznie jako Spółki przejmującej z „Assa Abloy Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000164718) jako Spółką przejmowaną w trybie art. 492§1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

Równocześnie, działając na podstawie art. 312(1)§5 w zw. z art. 503(1)§ 2 k.s.h., Zarząd ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. oświadcza co następuje: 

  1. Przedmiotem wkładu jest cały majątek „Assa Abloy Poland" sp. z o.o. (Spółki przejmowanej)  który obejmuje aktywa trwałe w tym :środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz aktywa obrotowe we wszystkich definiowanych składnikach pomniejszony o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  o wartości 19.195.354,31 PLN na dzień 31.10.2019 wyceniony metodą bilansową. Źródłem wyceny jest pozytywne sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz przyjęte identyczne metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.10.2019 roku.
  2. Przyjęta wartość majątku Spółki przejmowanej odpowiada  liczbie i wartości nominalnej nowo wyemitowanych akcji przyznanych w wyniku połączenia.  
  3. Brak jest nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę majątku Spółki przejmowanej.