Zawiadomienie

o zamiarze połączenia ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie z LOB Master Key sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

Na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie, niniejszym zawiadamiamy po raz pierwszy o zamiarze połączenia ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie z LOB Master Key sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie poprzez przeniesienie całego majątku LOB Master Key sp. z o.o. na ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516§6 Kodeksu Spółek handlowych.

W związku z powyższym informuję, że:

Plan połączenia ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z LOB Master Key sp.  z o.o. jest dostępny od dnia 30 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. pod adresem www.assaabloyopeningsolutions.pl oraz na stronie internetowej LOB Master Key sp. z o.o. pod adresem www.lobmasterkey.pl

Akcjonariusze ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. mogą w siedzibie Spółki w  Lesznie (64-100) przy ul. Magazynowej 4, począwszy od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia, zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. z:

  • planem połączenia ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z LOB Master Key sp.  z o.o. z dnia 30 kwietnia 2020 roku wraz z załącznikami,
  • sprawozdaniami finansowymi łączących się spółek za ostatnie 3 lata obrotowe,
  • sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, oraz
  • opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeżeli opinie lub raporty były sporządzane.